อยากได้ที่ดินหลุดจำนองต้องทำอย่างไร

0
7380
ที่ดินนครนายกแบ่งขาย
http://cyberspaceandtime.com/

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคแรก บัญญัติว่า “อันว่าจำนองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง” วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อน เจ้าหนี้สามัญมิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอน ไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่” และมาตรา 703 วรรคแรก บัญญัติว่า “อันอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจำนองได้ไม่ว่าประเภท ใด ๆ”  จากนิยายในกฎหมายดังกล่าว สามารถสรุปเป็นภาษที่เข้าใจได้ง่ายว่า ที่ดินหลุดจำนอง คือ ที่ดินที่ลูกหนี้เอามาเป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงินแก่เจ้าหนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากในอนาคตข้างหน้า ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ให้ที่ดินนี้ตกเป็นของเจ้าหนี้ นั้นเอง

ในการซื้อขายที่ดินนั้น มีรูปแบบการซื้อขายทั้งแบบไปซื้อที่ดินโดยตรงต่อผู้ขาย หรือจะซื้อที่ดินจากการหลุดจำนองก็สามรถทำได้ ซึ่งในการซื้อขายที่ดินในนครนายกก็เช่นเดียวกัน คุณสามารถที่จะซื้อโดยตรงต่อผู้ขายหรือจะซื้อที่ดินนครนายกหลุดจำนองก็ย่อมทำได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบที่ดินแบบไหน และใครเป็นเจ้าของที่ดิน  สำหรับการซื้อที่ดินนครนายกหลุดจำนองนั้น มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ ที่ดินหลุดจำนองของธนาคาร กับ ที่ดินหลุดจำนองของกรมบังคับคดี ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะนี้ มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ที่ดินหลุดจำนองของธนาคาร เป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินต้องการทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารจึงได้นำเอาที่ดินที่ตนเป็นกรรมสิทธิ์ไปจำนองไว้กับธนาคาร โดยสัญญาว่า หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดให้ ธนาคารยึดที่ดินที่ตนเอาไปจำนองได้ หรือเป็นกรณีที่ ผู้ต้องการซื้อที่ดินแล้วไม่มีเงินสด จึงทำเรื่องขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดให้ ธนาคารยึดที่ดินที่ตนเอาไปจำนองได้ ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ หากเมื่อใดที่ผู้กู้ไม่ชำระหนี้แล้ว ธนาคารจะเข้าทำการยึดที่ดินที่จำนองนี้ทันที และหากธนาคารเห็นว่าที่ดินนี้มีมูลค่าเท่ากับยอดหนี้ ธนาคารอาจทำการประกาศขายที่ดินที่จำนองนี้ได้ทันทีโดยไม่ขอศาลสั่งบังคับคดี ส่วนกรณีที่ดินหลุดจำนองของกรมบังคับคดี คือ กรณีที่เจ้าของที่ดินต้องการทำสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นหรือธนาคาร จึงได้นำเอาที่ดินที่ตนเป็นกรรมสิทธิ์ไปจำนองไว้กับบุคคลอื่นหรือกับธนาคาร โดยสัญญาว่า หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดให้ ธนาคารยึดที่ดินที่ตนเอาไปจำนองได้ และเมื่อผู้กู้ไม่ชำระเงิน บุคคลอื่นที่ให้กู้ก็ต้องทำการฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคำบังคับให้เอาที่ดินนี้ขายทอดตลาด ส่วนกรณีที่เป็นธนาคาร หากธนาคารเห็นว่ายอดหนี้ที่เหลือมีมากกว่าที่ดินที่จำนองก็ฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคำบังคับให้เอาที่ดินนี้ขายทอดตลาด แต่หากเห็นว่าที่ดินนี้มีราคาเท่ากับที่ดินที่จำนอง ธนาคารก็สามรถเลือกที่จะทำการขายที่ดินนั้นเองได้

http://www.teedin108.com/land/view/635514/
http://www.teedin108.com/land/view/635514/

ดังนั้น สำหรับหากคุณสนใจที่จะซื้อที่ดินนครนายกหลุดจำนอง คุณสามรถที่จะเดินไปที่ธนาคารเพื่อเลือกดูว่ามีที่ดินแปลงใดที่คุณชอบใจ คุณก็สามารถทำเรื่องขอกู้เพื่อซื้อที่ดินแปลงนั้นต่อธนาคารได้เลย หรือคุณจะเข้าไปทำการซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดก็สามารถทำได้ แต่วิธีหลังนี้อาจจะยุ่งยากกว่าวิธีแรกแน่นอน ด้วยที่ขั้นตอนนั้นซับซ้อนกว่านั้นเอง

Facebook Comments