หลักการแบ่งแยกที่ดิน

0
4869
ที่ดินนครนายกเจ้าของขายเอง
http://www.thai7market.com/

การลงทุนในที่ดิน ซึ่งเป็นการลงทุนที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการลงทุนที่นักลงทุนไม่ต้องเสียเวลาในการเอาใจใส่ดูแล เพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการลงทุนนั้น การซื้อขายที่ดินจึงมีให้เห็นกันมากขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ และแน่นอนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากขนาดนี้ก็เริ่มขยายนักลงทุนให้เข้ามาเป็นผู้เล่นในวงการนี้ ทำให้ที่ดินที่เป็นลงทุนนั้นขยายตัวออกสู่จังหวัดปริมณฑล อย่างเช่น จังหวัดนครนายก ด้วยความเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพ และยังคงไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่มาก และเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาซื้อที่ดินในจังหวัดนครนายกมากขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันของเจ้าของที่ดินที่ต้องการขายที่ดินในมือให้ได้ราคา  ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่ใช้กันคือแบ่งขายที่ดิน

ที่แบ่งขายนครนายก เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายและเหมาะสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีเนื้อที่ดินมาก เพราะข้อดีของการแบ่งขายที่ คือ เจ้าของที่ดินยังคงมีที่ดินเหลืออยู่ใช้ประโยชน์  และที่แบ่งขายนครนายก ก็เรียกนักลงทุนรายย่อยได้มาก ส่งผลให้ใช้เวลาปิดการขายไม่นาน  ซึ่งที่แบ่งขายนครนายก นั้น จะสามารถกระทำได้เฉพาะที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่านั้น โดยเจ้าของที่ดินต้องเอกสาร ซึ่งได้แก่ บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) และ โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หลังจากนั้นเดินทางมายื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่ เพื่อยื่นคำร้องขอแบ่งที่ดิน โดยเมื่อเจ้าหน้าที่รับคำร้องแล้ว จะทำการสอบถามเจ้าของที่ดินว่า ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไรบ้าง ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร  เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นใคร ที่ดินที่จะขอแบ่งแยกติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่  สภาพที่ดินที่ขอแบ่งแยกเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น เมื่อเจ้าหน้าที่ได้สอบถามและได้บันทึกถ้อยคำของเจ้าของที่ดินแล้ว  เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายในการรังวัด และกำหนดวันที่จะเข้าไปรังวัด หลังจากนั้นเจ้าของที่ดินก็กลับไปรอวันนัดรังวัด ซึ่งเมื่อวันที่รอคอยมาถึง ก็ไปตามกำหนด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการรังวัดที่ดินนั้นเพื่อที่จะทำการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินผู้ยื่นคำขอ ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่เจ้าของที่ดินผู้ขอแบ่งแยกที่ดินจะต้องชำระตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

http://www.teedin108.com/land/view/401752/
http://www.teedin108.com/land/view/401752/

จะเห็นได้ว่า ขันตอนในการขอแบ่งแยกที่ดินนั้นไม่ใช่เรื่องยาก  ดังนั้น กลยุทธ์ในการแบ่งแยกที่ดินเพื่อขายนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม ยิ่งในยุคนี้ นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีนักลงทุนรายย่อยเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์ในการแบ่งขายที่ดินจึงเหมาะสมและสร้างผลตอบแทนให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินได้อย่างงามเลยก็อาจเป็นได้

 

 

 

Facebook Comments