เมื่ออยากจัดสรรที่ดินต้องทำอย่างไรกับ ที่แบ่งขายนครนายก

0
3936
ที่ดินนครนายกเจ้าของขายเอง
http://www.teedin108.com/land/view/541843/

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการซื้อขายที่ดินเท่านั้นที่ให้ผลตอบทนที่ดี  แต่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ยังมีวิธีการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่ให้ผลดีเช่นกัน นั้นก็คือ การจัดสรรที่ดินและบ้าน ด้วยที่ปัจจุบัน  ประชากรในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และเริ่มหนาแน่นในกรุงเทพ  รัฐบาลจึงได้มีนโยบายและแผนในการจัดการปัญหานี้ด้วยการขยายเมืองออกสู่ปริมณฑล เพื่อลดปัญหาภาวะความแน่นหนาของประชากร

เมื่ออนาคตข้างหน้ามีการขยายเมืองออกสู่ปริมณฑล ทำให้จังหวัดนครนายก หนึ่งในจังหวัดปริมณฑลเป็นที่หมายปองของนักลงทุน ที่แบ่งขายนครนายกจึงมีมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน  โดยที่แบ่งขายนครนายกมักจะเป็นที่ที่เจ้าของที่ดินฝืนใหญ่ทำการแบ่งขายให้กับนักลงทุนที่ต้องการซื้อที่ดินไปทำการจัดสรรที่ดิน  โดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ได้ให้ความหมายของการจัดสรรที่ดินไว้ว่า กรณีที่จะถือเป็นการจัดสรรที่ดิน ต้องมีจำนวนแปลงที่ดินตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสรรที่ดินคือ เพื่อจำหน่ายที่ดินในลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้เพื่อประกอบพาณิชยกรรม  หรือเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  หรือเพื่อเกษตรกรรม  โดยที่แบ่งขายนครนายกที่สามารถนำมาจัดสรรได้นั้นต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่านั้น  และต้องดำเนินการแบ่งแยกที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี และผู้จัดสรรที่ดินต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยนอกจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้จัดสรรที่ดินต้องแสดงแผนผังจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณ และต้องแสดงแผนโครงการจัดสรรที่ดิน ว่า จะดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะอย่างไร ระยะเวลาในการบำรุงสาธารณูปโภค  รายการก่อสร้าง ประมาณงบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการเมื่อใด  วิธีการจำหน่ายที่ดินจัดสรรและการชำระราคาหรือค่าตอบแทน  ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรร  แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน  ชื่อธนาคาร ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการจัดการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน  หรือการปรับปรุงที่ดิน และการค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะด้วย

http://www.banteedin108.com/product_headshow.php?g_type=8&g_id=8&province_id=24
http://www.banteedin108.com/product_headshow.php?g_type=8&g_id=8&province_id=24

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการแบ่งที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินกับการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อขายนั้น มีความยุ่งยากซับซ้อนต่างกันมาก  และด้วยความยุ่งยากซับซ้อนของการแบ่งแยกที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินนี้เอง  ความซับซ้อนที่ต้องใช้ความอดทน และความสามารถค่อนข้างสูง อีกทั้งยังต้องใช้เครดิตที่น่าเชื่อถือนี้เอง ที่มักจะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนมากเป็นทวีตัว มากกว่าการแบ่งขายที่ดินทั่วไปอย่างเทียบกันไม่ได้ เลยแม้แต่นิดเดียว

Facebook Comments