ที่ดินนครนายก ติดเขา เมื่อที่ดินติดเขาเป็นที่ สทก.

0
2496
บ้านที่ดินนครนายก
http://www.teedin108.com/land/view/629858/

เมื่อกล่าวถึงธุรกิจที่น่าสนใจอีก 1 ธุรกิจ คงหนี้ไม่พ้น ธุรกิจการท่องเที่ยว แนวกิจการรีสอร์ท  ยิ่งในยุดสมัยนี้  เป็นยุคที่ในวันทำงาน ทุกคนต้องใช้พลังกายพลังสมองอย่างหนักในการทำงาน นั้นส่งผลให้วันหยุดอย่างวันเสาร์และวันอาทิตย์มาถึงเมื่อใด  บรรดามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็หาโปรแกรมพักผ่อนเพื่อชาร์ตพลังให้กับตัวเอง ซึ่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นแนวธรรมชาติ ที่มีต้นไม้สร้างออกซิเจนบริสุทธิ์ให้สูดดม  แต่การพักผ่อนแนวธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพแบบมีต้นไม ภูเขา น้ำตก จะหาได้จากที่ใด นอกจากจังหวัดนครนายก

ด้วยที่จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ยังอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา น้ำตก ลำธาร ความอุดมสมบูรณ์แบบนี้จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน และความต้องการของนักท่องเที่ยวเช่นนี้จึงทำให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยว อย่างรีสอร์ทมากขึ้น และรีสอร์ทที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่เจ้าของกิจการก็ต้องเป็นรีสอร์ทที่อยู่กลางธรรมชาติ   จึงไม่แปลกที่ที่ดินนครนายก ติดเขา จะมีราคาที่ค่อนข้างสูง  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ที่ดินนครนายก ติดเขา จะต้องมีราคาที่สูงหมดทุกแปลง เพราะบางแปลงก็มีราคาต่ำอย่างน่าใจหาย ก็ด้วยที่ที่ดินแปลงนั้นมีสภาพเป็นที่ดิน สทก.  ซึ่งก็คือ ที่ดินที่เป็นอยู่ในเขตป่าสงวนกลายเป็นป่าไม้เสื่อมโทรม มาสามรถใช้ประโยชน์ใดๆ ได้  รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากแคลนและมีความต้องการในการครองชีพ สามารถเข้ามาทำกินและสร้างที่อยู่เป็นหลักแหล่งในเขตป่าสงวนแห่งชาตินี้ได้ โดย กรมป่าไม้ จะออกหนังสือ ที่มีชื่อว่า “หนังสือแสดงสิทธิทำกิน (สทก.) ให้กับราษฎรเหล่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่ได้รับ สทก.จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่มีเพียงสิทธิทำกินในที่ดินพื้นนั้นเป็นการชั่วคราวเท่านั้น จึงไม่สามารถซื้อขายกันได้ แต่สามารถโอนตกทอดเป็นมรดกได้อย่างเดียวเท่านั้น โดยสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผูไดรับอนุญาต และผูไดรับอนุญาตไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิ  โดยบุคคลเหล่านั้นยังคงประสงคจะอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินนั้นตอไป ก็สามรถยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย ภายใน180 วันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย ส่วนการโอนด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการโอนทางมรดกไม่สามารถกระทำได้

http://pantip.com/topic/31915779
http://pantip.com/topic/31915779

ดังนั้น  ในการซื้อขายที่ดินนครนายก ติดเขา นั้น ผู้ที่จะซื้อจำเป็นต้องทำการตรวจเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างละเอียดเสียก่อนว่า ที่ดินที่กำลังจะซื้อเป็นที่ดินมีโฉนด หรือเป็นเพียง ที่ดิน สทก.  เพราะหากรีบร้อนทำการวางเงินจอง หรือทำการซื้อขายกันโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ก็เท่ากับว่า เงินที่คุณได้จ่ายออกไปนั้นเป็นเพียงการซื้อกระดาษเปล่าที่ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายให้คุณเป็นเจ้าของที่ดินนครนายก ติดเขา ได้เลย

Facebook Comments